Privacystatement

Als aanbieder van onderzoeken hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang.
U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacystatement opgesteld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

CVONL verwerkt de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden door cliënten zelf of door hun verloskundige praktijken (dit na toestemming van de cliënt).
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie en/of telefonisch zoals verzekeringsgegevens.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid (in geval van ons doorgegeven bijzonderheden die invloed kunnen hebben op een echo bij ons)
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens (ingeval je een combinatie-test bij ons afneemt)
 • Genetische gegevens (in geval van ons doorgegeven bijzonderheden die invloed kunnen hebben op een echo bij ons)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij sturen u na toestemming een mail ter bevestiging van uw afspraak en ter herinnering aan uw afspraak. Daarnaast gebruiken wij uw telefoonnummer om eventuele bijzonderheden over uw echo aan u terug te koppelen.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals uw BSN nummer.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens, echo-uitslagen en eventuele bijzondere persoonsgegevens 15 jaar. Dit is de wettelijke termijn voor het bewaren van medische gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CVONL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens soms aan andere derden zoals uw huisarts of gynaecoloog. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CVONL en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvonl.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cvonl.nl